Jászapáti Óvoda
Óvodák Bemutatkozás Aktualitások Dokumentumok Alapítvány
Hírek, aktualitások:


 Nyári Takarítási Szünetek

KEDVES  SZÜLŐK!                                          

Intézményünk 2021-es évi nyári takarítási szünetei a következőképpen alakulnak.

Szivárvány  Óvoda (Vasút u.1.)       2021. június 28. – július 23-ig

(4 hét)

Csiga-biga Óvoda (Fő tér.2.)                   2021. július 19. – augusztus 6-ig (3 hét)

Margaréta  Óvoda (József A.u.7)         2021. július 26. – augusztus 19-ig (4 hét)

 

2021. augusztus 23-tól (hétfő) mindhárom tagóvoda nyitva van.

2021. augusztus 27-én (péntek) Évnyitó értekezlet miatt az óvoda zárva tart.

 pályázati kiírás

 

Önálló Óvodai Intézmény Jászapáti

                       

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Önálló Óvodai Intézmény Jászapáti

Óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2021.09.01-2021.12.31 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5130 Jászapáti, Fő tér 2.

 

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

3-7 éves korú gyermekek óvodai nevelése, iskolára való alkalmassá tétele.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, óvodapedagógus,

 

        Érvényes erkölcsi bizonyítvány, amellyel a pályázó igazolja a büntetlen előéletét, és azt, hogy nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Oklevél másolata, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány , önéletrajz. A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot 168/2021, valamint a munkakör megnevezését : Óvodapedagógus.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. július 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pallagi Imréné nyújt, a 0630/964-66-73 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Önálló Óvodai Intézmény Jászapáti címére történő megküldésével (5130 Jászapáti, Fő tér 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 168/1/2021 , valamint a munkakör megnevezését: Óvodapedagógus.

 

        Személyesen: Pallagi Imréné, Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5130 Jászapáti, Fő tér 2. .

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. augusztus 2.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

        Önálló Óvodai Intézmény Jászapáti honlapja - 2021. július 5.

        Jászapáti Város Honlapja - 2021. július 5.

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a jaszapatiovoda.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. július 5.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.
 

 

 

 

 Gyermekek napközbeni felügyeletének igénylése a rendkívüli helyzetre tekintettel

Tisztelt Szülő!

A 2021.03.08-2021.04.07-ig tartó időszakra az alábbi formanyomtatványon , elektronikusan is benyújthatja gyermeke óvodai napközbeni felügyeletének igényét. A nyilatkozatot az alábbi e-mail címre küldheti.: onalloovoda@gmail.com

 

 

 

NYILATKOZAT

Óvodai ügyelet igénybevételéhez a rendkívüli szünet elrendelésének időszakára

Alulírott…………………………………………………………………………………..,szülő/törvényes képviselő

………………………………………………………………………nevű gyermekem részére kérem az óvodai ügyeleti ellátást a kormány által meghirdetett rendkívüli szünet időszakára.

Az ellátást a következő időszakban igénylem:

2021……………………..-tól ……………………………………………-ig

 

Jászapáti, 2021. ……………………….

                                                                                             …………………………………3

                                                                                                           kérelmező aláírása
 

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy intézményeinkbe csak maszkban és kézfertőtlenítés után Kísérheti be gyermekeiket!

 

Segítő közreműködésüket köszönjük!
 Tájékoztató

Tájékoztató
a gyermek tankötelezettségének megkezdésével kapcsolatban 2020. január 1-jével hatályba lépő jogszabályi változásokról és a szülőket érintő fontosabb tudnivalókról
A tanköteles korú gyermek további egy nevelési évig óvodában történő részvétele kérdésében 2020. január 1-jétől az Oktatási Hivatal fog döntést hozni.
Az eljárás a szülő kérelmére indul, hiszen a szülő az, aki bármilyen indokból úgy véli, hogy gyermeke számára az iskola megkezdése még nem indokolt, nem célszerű. A kérelemben bármilyen releváns indok leírható, így a szülő leírhatja, miért, milyen okból kérelmezi a felmentést, milyen körülmény, állapot, tény teszi azt indokolttá. Az eljárásban ezen körülmények vizsgálatára kerül sor. A szülő a kérelméhez bármilyen, általa fontosnak tartott iratot, dokumentumot mellékelhet, kikérheti az óvodától a gyermek fejlődését nyomon követő nyomtatványt is, és azt is csatolhatja, ilyen módon a kérelemmel foglalkozó szakemberek közvetve az óvoda véleményét is figyelembe vehetik. A fejlődést nyomon követő nyomtatvány csatolása ugyanakkor nem kötelező, hiszen nem csak olyan körülmény, állapot, tény merülhet fel, melyeket ez az óvodai dokumentum tartalmaz.
Az Oktatási Hivatal eljárása közigazgatási hatósági eljárás. Amennyiben az Oktatási Hivatal hatósági eljárása keretében úgy ítéli meg, hogy különleges szakértelemre van szükség a megalapozott döntés meghozatalához, szakértőt vesz igénybe. A kirendelt szakértő csak az eddig is e kérdéssel is foglalkozó szakértői bizottság lehet, ahol hozzáértő szakemberek foglalnak állást a gyermekkel kapcsolatosan. A szakértői bizottság szakértői véleményét a már bevett, eddig is alkalmazott komplex pedagógiai-gyógypedagógiai – pszichológiai, szükség szerint orvosi vizsgálata alapján alakítja ki, az Oktatási Hivatal ez alapján dönt a kérdésben.
A tankötelezettség megkezdésével (a továbbiakban: iskolakezdés) kapcsolatos eljárásra az alábbi jogszabályok 2020. január 1-jétől kezdődően hatályos rendelkezései irányadók:
 Nkt. – a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
 Ákr. – az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
 Okt. Hiv. rendelet - az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet
 Nkt. vhr. – a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet
 EMMI rendelet - a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet
 Ped. rendelet - a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet
I. Iskolakezdés halasztása
Az Nkt. 45. § (2) bekezdése értelmében a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, tankötelessé válik. A törvényes képviselő, vagyis a szülő vagy gyám kérelmére az Oktatási Hivatal döntése alapján a gyermek további egy nevelési évig óvodai nevelésben vehet részt.
Nincs azonban szükség arra, hogy a szülő vagy a gyám kérelmezze ezt az Oktatási Hivatalnál, ha az illetékes pedagógiai szakszolgálatokon keresztül elérhető szakértői
bizottság 2020. január 15-e előtt kiállított véleménye azt tartalmazza, hogy a gyermek további egy nevelési évig óvodai nevelésben történő részvétele javasolt. Ebben az esetben a gyermek automatikusan további egy nevelési évig óvodai nevelésben vehet részt. Ebben az esetben a teendő a következő: a szülőnek a szakértői bizottsági véleményt a gyermek óvodájában be kell mutatnia, amely alapján az óvoda a köznevelési információs rendszerben (a továbbiakban: KIR) rögzíti ezt a tényt.
Amennyiben ilyen szakértői bizottsági vélemény nem áll rendelkezésre, akkor a szülőnek javasolt az Oktatási Hivatalhoz kérelmet benyújtani.
Az Oktatási Hivatal a kérelmeket csak 2020. január 1-jét követően fogadja be, és a kérelem postára adására csak 2020. január 15-ig van lehetőség.
A kérelem vonatkozásában az alábbi szabályok irányadók:
 A szülő vagy gyám a kérelmét kizárólag az Oktatási Hivatalhoz nyújthatja be, legkorábban 2020. január 1-jétől. Az Oktatási Hivatalnak a 2020. január 1-e előtt érkezett kérelmeket nem áll módjában elbírálni.
 A kérelem benyújtására legkésőbb 2020. január 15. napjáig van lehetősége a szülőnek vagy a gyámnak. Azt a kérelmet, amelyen a postai bélyegzőn a feladás dátumaként 2020. január 15. szerepel, az Oktatási Hivatal még elbírálja, ám az azt követően postára adott kérelmeket nem fogadja be, az eljárás szerint „visszautasítja”.
 A szülő vagy gyám a kérelmet az Oktatási Hivatal által a honlapján elérhetővé tett informatikai támogató rendszer segítségével kitöltött, majd ezt követően kinyomtatott vonalkódos adatlapon, papíralapon nyújthatja be.
 A kérelmeket postai úton várjuk az alábbi címre:
Oktatási Hivatal
Budapest
1982

Ki nyújthat be az Oktatási Hivatalhoz kérelmet annak érdekében, hogy a gyermek tankötelezettségét egy évvel később kezdhesse meg?
A tankötelezettség megkezdésének halasztása (az iskolakezdés elhalasztása, vagyis egy évvel további óvodában maradás) ügyében kezdeményezett eljárás kérelemre indul. A kérelmet kizárólag a szülő vagy a gyám nyújthatja be. A beadványnak tartalmaznia kell a kérelmező nyilatkozatát arra nézve, hogy ő jogosult a kérelem benyújtására, mivel a szülői felügyeleti jogot egyedül gyakorolja, vagy – közös szülői felügyelet esetén – a másik szülő kifejezett hozzájárulásával jár el.
A kérelem kötelező tartalmi elemei
Az eljárás során az Oktatási Hivatal a jogszabályi feltételek teljesülését fogja vizsgálni.
A kérelemben nevesített gyermek azonosíthatósága a kérelem elbírálásának előfeltétele, ezért kérjük, hogy az Oktatási Hivatal honlapján (www.oktatas.hu) későbbiekben elérhető kéreleműrlapot használja.
A kéreleműrlap kitöltéséhez az alábbi adatok megadása feltétlenül szükséges:
 a kérelmező (szülő, gyám) adatai: név, születési adatok, kapcsolattartási adatok (postai cím, e-mail cím, telefonszám)
 a gyermek személyes adatai: név, születési hely és idő, oktatási azonosító száma, amelyet az óvódától tud a szülő vagy gyám megkérdezni, a lakcím
 a gyermek óvodája adatai, mellyel jogviszonyban áll: OM azonosító száma, neve, címe – ezeket az adatok szintén az óvodától tudja a szülő vagy gyám megkérdezni
 a gyermeknek milyen egyéni adottsága, sajátos helyzete indokolja és a fejlődése, iskolai életre felkészülése szempontjából miért lenne előnyös további egy évig az óvodában maradás
 a kérelmező szülő nyilatkozatát arra nézve, hogy ő jogosult a kérelem benyújtására, mivel a szülői felügyeleti jogot egyedül gyakorolja, vagy – közös szülői felügyelet esetén – a másik szülő kifejezett hozzájárulásával jár el.
Kérjük, hogy a kérelemben foglaltakat alátámasztó dokumentumot (szakorvosi vélemény, pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottságának szakvéleménye, fejlődést nyomon követő nyomtatvány stb.) csatolja kérelméhez.
II. Korábbi iskolakezdés
Arra is van lehetőség – ahogy az elmúlt évek több száz esetében –, hogy a gyermek a szülő vagy gyám kérelmére hatéves kora előtt megkezdje tankötelezettségének teljesítését, ha az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget korábban eléri. Ebben az esetben is az Oktatási Hivatalhoz kell benyújtani a kérelmet, melyhez az Oktatási Hivatal honlapján december végén elérhető formanyomtatvány kitöltésével lehet kezdeményezni. A fenti rendelkezések erre az esetre is értelemszerűen irányadók.
Mind az I., mind a II. esetben meghatározott kérelmeket az Oktatási Hivatal az Ákr. vonatkozó szabályai alapján bírálja el.
Amennyiben a kérelemben foglaltak és a csatolt dokumentumok alapján minden szükséges adat rendelkezésre áll a döntés meghozatalához, az Oktatási Hivatal nyolc napon belül dönt. Amennyiben nyolc napon belül nem hozható döntés a kérelem tárgyában – vagy azért, mert hiányos a kérelem, vagy mert további adatok beszerzése szükséges a döntés megalapozásához, vagy mert szakértői bizottság kirendelése indokolt – az Oktatási Hivatal teljes eljárásban, hatvan napon belül dönt a kérelemről.
Az Oktatási Hivatal döntése ellen bírósági jogorvoslat vehető igénybe, melynek során az illetékes bíróság negyvenöt napon belül köteles határozatot kiadni.
Budapest, 2019. november 26.
OKTATÁSI HIVATAL

websas.hu