Jászapáti Óvoda
Óvodák Bemutatkozás Aktualitások Dokumentumok Alapítvány
Hírek, aktualitások:


 Beíratkozás

K Ö Z L E M É N Y                                      

 

A Jászapáti Önálló Óvodai Intézménybe történő beiratkozásról a 2019/2020-as nevelési évre vonatkozóan

 

 

Tájékoztatjuk a kedves Szülőket, hogy az óvodáskorú gyermekek beiratkozására

 

           2019. május 13-án (hétfőn) 8-15 óráig, valamint

 

2019. május 14-én (kedden) 8-15 óráig

 

lesz lehetőségük a Csiga-biga Óvoda (Fő tér 2.), a Szivárvány Óvoda (Vasút út 1.), valamint a Margaréta Óvoda (József A. u. 7.) épületében.

 

Információkérés a 06-57/441-044 telefonszámon lehetséges.

 

A beiratkozást megelőzően, 2019. május 10-én (pénteken) mindhárom tagóvoda Nyílt napot tart, melynek során a látogatók bepillantást nyerhetnek az óvodák napirendjébe, szokásrendszerébe.

 

Az óvodák az „Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel” című óvodai nevelési programmal dolgoznak.

 

Óvodáink azon gyermekek beiratkozását várják, akik 2019. augusztus 31-ig betöltik a harmadik életévüket.

 

Kérjük a tisztelt Szülőket, hogy gyermekük beíratásához hozzák magukkal:

 

- a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,

- a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (lakcímkártyáját),

- a gyermek TAJ-kártyáját,

- a szülő személyazonosító igazolványát, valamint a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványát (lakcímkártyáját).

 

Tájékoztatom Önöket, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 37.§ (2)-(3) bekezdése értelmében a szülő - a gyermeke óvodai felvételéről szóló döntés közlésétől, ennek hiányában a tudomására jutástól számított tizenöt napon belül – a gyermek érdekében érdeksérelemre hivatkozással írásbeli kérelemben eljárást indíthat a fenntartónál.

 

Jászapáti, 2019. március 22.

 

                                                                                              Biróné dr. Boros Anikó

                                                                                                          jegyző

 

 

 

 

2018-2019-es tanévben is beindítja az Önálló Óvodai  Intézmény a TIPEGŐ KLUBOT”, ahová várunk

minden 2,5 - 3 éves gyermeket szüleivel együtt.

 

Összejöveteleinket délelőtt 9-11 óráig tartjuk.

http://pctrs.network.hu/clubpicture/1/9/_/rajzolt_babak_41_1090502_7151.gif

Őszi időpont

2018.

Október

06.

Csiga-biga Óvoda

2018.

Október

27.

Szivárvány Óvoda

2018.

November

11.

Margaréta Óvoda

 


Téli időpontok

 

2019.

Január

19.

Csiga-biga Óvoda

2019.

Február

09.

Szivárvány Óvoda

2019.

Március

02.

Margaréta Óvoda

 


Tavaszi időpontok

 

 

2019.

Március

22.

Csiga-biga Óvoda

2019.

Április

13.

Szivárvány Óvoda

2019.

Május

05.

Margaréta Óvoda

 

Minden érdeklődő szülőt és leendő kis óvodást szeretettel várnak az óvoda dolgozói.
 


 

Étkezési térítési díj befizetés

 

 

 

 

Tisztelt érintett szülők!

 

Az étkezési térítési díjak számláit ezentúl csekken vagy átutalással tudják rendezni. A számlát postai úton fogják megkapni.

 

A csekken kérjük, tüntessék fel a gyermek nevét, és a számla sorszámát.

 

 

Köszönjük : Óvodavezetés       
 

   KEDVES  SZÜLŐK!                                           


Intézményünk 2019-es évi nyári takarítási szünetei a következőképpen alakulnak.

Margaréta  Óvoda (József A.u.7)            2019. július 01 –  július 26-ig (4 hét)

Csiga-biga Óvoda (Fő tér.2.)                   2019. július 15 – augusztus 02-ig (3 hét)

Szivárvány  Óvoda (Vasút u.1.)       2019. július 29 – augusztus 23-ig (4 hét)

 

 

 

2019. augusztus 26-tól mindhárom tagóvoda nyitva van.

2019. augusztus 30-án Évnyitó értekezlet miatt az óvoda zárva tart.

 p

 

 

 

 Óvodáinkban működő munkaközösségek !!!

A foglalkozás neve:               Mozgás munkaközösség

 

A foglalkozás helye:              Margaréta Óvoda

 

A foglalkozás ideje:               Havonta egyszer

 

A foglalkozást vezeti:            Bíró Marianna

 

A foglalkozás célja:                A „Mozgásban a mese” jó ötlet programterv megvalósítása, sikeres feltöltése a honlapra, belső hospitálás szervezésével a mozgástevékenység gyakorlati szakmai segítése.         

 

A foglalkozás feladata:          a, Éves tervkészítés , jóváhagyása.

 

                                               b, „Mozgásban a mese” jó ötlet tervdokumentáció elkészítése

 

.c „Vezetői támogatással belső hospitálás szervezésének segítése.

 

d, „Szülős” mozgás tematikájának kidolgozása.                 

 

 

A foglalkozás neve:               Ének munkaközösség

 

A foglalkozás helye:              Margaréta Óvoda

 

A foglalkozás ideje:               Havonta egyszer

 

A foglalkozást vezeti:            Sivadóné Farkas Rita

 

A foglalkozás célja:                A zenei tevékenység iránt elkötelezett óvónők összefogása, az „Ének, zene énekes játék, zenehallgatás” tevékenység során munkánk szakmai színvonalának, minőségének fejlesztése.       

 

A foglalkozás feladata:         

·         Alap projekt tervek készítésével a szakmai munka segítése. A projekttervezés tartalma és az „Ének zene, énekes játékok zenehallgatás” tevékenység összhangja hogyan valósul meg.

·         Szakmai tapasztalatok bővítése, a minőségi munkavégzés erősítése.

·         Partnerekkel való jó kapcsolat megőrzése

- Mikulás műsor megszervezése

- „Zenés játszódélután” megrendezése

 

A foglalkozás neve:               Ábrázolás munkaközösség

 

A foglalkozás helye:              Margaréta Óvoda

 

A foglalkozás ideje:               Havonta egyszer

 

A foglalkozást vezeti:            Pongóné Illés Magdolna

 

A foglalkozás célja:                Az önálló Óvodai Intézményben folyó nevelő munka-elméleti és gyakorlati- segítése a témakörökhöz kapcsolódva.        

 

A foglalkozás feladata:         

·         Az ének-zene munkaközösséggel együttműködve az intézmény rendezvényeihez esztétikus dekorációk készítése.

·         A munkaközösségi tagok módszertani tudásának bővítése, az ábrázolás-kézimunka kezdeményezésének színvonalának folyamatos fejlesztése.

·         Ötletgyűjtemény készítése, amiből ötleteket kaphatnak a kolleganők terveik elkészítéséhez (mintákkal, technikai leírásokkal).

 

 

 

 Óvodáinkban működő külön foglalkozások !!!

A foglalkozás neve:               „Vadvirág” néptánc csoport

 

A foglalkozás helye:              Csiga - Biga Óvoda

 

A foglalkozás ideje:               minden héten, kedden 13.15 – 14.00

 

A foglalkozást vezeti:            Pádárné Otta Mária

                                               Juhász Henrietta

 

A foglalkozás célja:                A gyermekek ismerkedjenek meg népi játékokkal, mondókákkal, ezeken keresztül alakuljon ki érdeklődésük a magyar néptánc és népi kultúra iránt.

 

A foglalkozás feladata:         

·         Új mondókák megismerése, tanulása, önálló előadása.

·         Énekes játékok tanulása, szabályainak megismerése, begyakorlása.

·         A zenére végzett táncos mozgás során a gyermekek testtartásának, állólépességének, mozgáskoordinációjának fejlesztése.

·         Zenei képességek fejlesztése (egyenletes lüktetés, ritmusérzék, éneklési készség, zenei hallás).

·         A magyar néptánc alaplépéseinek megismerése, gyakorlása.

·         A közös játék adta lehetőségek kihasználásával erkölcsi-szociális érzelmek alakítása.

 

A foglalkozás neve:               „Csillag Boris” néptánc műhely

 

A foglalkozás helye:              Margaréta Óvoda

 

A foglalkozás ideje:               minden héten, kedden 16.00-16.30

           

A foglalkozást vezeti:            Menyhártné Molnár Éva

                                               Nagypál Ágnes

 

 

 

A foglalkozás célja:                A népi énekes, mondókás játékok hiteles, élményszerű átadásával segíteni az érdeklődő gyermekek népi hagyományaink őrzésében megtett első lépéseit.

 

A foglalkozás feladata:          Erkölcsi és szociális érzelmek fejlesztése terén:

·         A műhely szeretetbábjának jelenlétével (Csillag Boris) a foglalkozások megfelelő légkörének biztosítása.

·         Humoros, olykor huncut játékokkal biztosítani az állandó motiváltságot a foglalkozások során.

Esztétikai érzelmek terén:

·         A hallott dallam és a látott mozgás pontos visszaadásának következetes elvárásával, esztétikai ítélőképességük fejlesztése.

·         A zenére végzett ritmikus mozgással szép, harmonikus mozgásigényének kialakítása.

Intellektuális érzelmek terén:

·         A fokozott érdeklődés felkeltéssel hosszabb idejű, koncentrált figyelem fejlesztése

·         A népi játékokban előforduló régies szavak értelmezésével szókincs bővítés.

 

 

A foglalkozás neve:               Mozgáskotta” fejlesztő műhely

 

 

 

A foglalkozás helye:              Margaréta Óvoda tornaterme

 

A foglalkozás ideje:               minden héten hétfőn, 15.45-16.30

 

A foglalkozást vezeti:            Bíró Marianna

                                               Juhász Diána

 

A foglalkozás célja:                A gyermek testi,kognitív, affektív és viselkedés funkcióinak játékos módon történő fejlesztése a mozgáskotta eszközrendszerével, figyelembe véve a nevelési és szakértői vizsgálatok eredményeit, a gyermekek egyéni fejlődési mutatóit.

 

A foglalkozás feladata:

·         Testséma fejlesztése- testrészek megmutatása. jobb - bal differenciálása a testen.

·         Téri tájékozódás alakítása: relációs szókincs, viszony fogalmak fejlesztése.

·         Mozgásfejlesztés- nagymozgások, finommotorikus mozgások alakítása.

·         Finommozgás célba dobó játékok alkalmazásával

·         Vizuális percepció- forma alak, nagyság azonosság- különbözőség, rész, egész észrevétele.

·         Figyelemfejlesztés tartóssága, terjedelme, akaratlagos szelektívterületek erősítése.        

·         Kommunikáció beszédfejlesztés, szókincs beszédértés fokozása.

·         Emlékezetfejlesztés vizuális auditív, verbális területek erősítése.

·         Gondolkodási műveletek fejlesztése

 

 

A foglalkozás neve:                „Mekk Elek” Kismesterek vizuális műhely

 

A foglalkozás helye:              Margaréta Óvoda

 

A foglalkozás ideje:               Minden héten, szerdán 15.00-15.45

 

A foglalkozást vezeti:            Pongóné Illés Magdolna

                                               Mihályi Endréné

 

A foglalkozás célja:                A vizuális alkotó és befogadóképesség fejlesztése kiemelkedő képességű gyermekek esetében. 

A foglalkozás feladata:         

·         A kiemelkedő kézügyességű gyerekek megismertetése a vizuális nevelés különböző technikáival.

·         A gyerekek alkotó-alakító tevékenységeinek fejlesztése.

·         A gyermek tér, forma és szín képzetének gazdagítása.

·         Esztétikai érzékenységük, szép iránti nyitottságuk, igényességük alakítása.

 

A foglalkozás neve:               „Varázskendő” drámajáték csoport

 

A foglalkozás helye:              Margaréta Óvoda

 

A foglalkozás ideje:               Minden héten, hétfőn 16.00-16.30

 

A foglalkozást vezeti:            Pallagi Kinga

                                               Szakálas Dóra

 

A foglalkozás célja:               

·         A gyerekek a drámajátékok által, a drámajátékban való aktív részvétellel ismerjék meg, a körülöttük lévő világot, saját külső és belső világukat.

·          Cselekvés közben fedezzék fel, ismerjék meg helyezzék el benne magukat, létesítsenek kapcsolatot.

 

A foglalkozás feladata:         

·         A dramatikus tevékenységformákon, készség és képességfejlesztő valamint improvizációs gyakorlatokon, játékokon keresztül fejlődjenek a gyerekek érzelmi, értelmi, szociális és fizikai képességei. Ezek által gazdagodjon önkifejezésük, tudjanak a közösségekbe beilleszkedni.

 

 

A foglalkozás neve:               „Ficánkoló” mozgás műhely       

 

A foglalkozás helye:              Margaréta Óvoda

 

A foglalkozás ideje:               Minden héten, csütörtökön 16.00-16.30

 

A foglalkozást vezeti:            Sivadóné Farkas Rita

 

A foglalkozás célja:                A gyermekek együttes mozgása által kialakult sajátos hangulattal a mozgáskultúra- megalapozása.

 

A foglalkozás feladata:          A rendszeres mozgás megszerettetésével az egészséges életmódra nevelés.

 

·         A gyermekek harmonikus mozgásának, testi képességeinek fejlesztése.

·         Mozgáson keresztül erkölcsi, szociális, esztétikai és intellektuális érzelmek fejlesztése.

·         A mozgásos játékokon keresztül a gyerekek sikerélményhez juttatása.

·         A gyermekek szabad mozgáskedvének megtartása.

 

 

A foglalkozás neve:               „Kíváncsi Fáncsi” Varázskezek

 

A foglalkozás helye:              Szivárvány Óvoda

 

A foglalkozás ideje:               Minden héten, kedden 15.45-16.30 

 

A foglalkozást vezeti:            Kerék Csilla

                                               Pócsik Zsanett

 

A foglalkozás célja:                A kiemelkedő képességű kreatív gyermekek felfedezése, személyiségük optimális fejlesztése. A kreatív tehetségígéretek, további komplex fejlesztése.

 

A foglalkozás feladata:         

·         A tehetséges gyermekek alkotó-alakító tevékenységének, és azok feltételeinek megteremtése, tartalmának, minőségének fejlesztése és szervezési formáinak biztosítása.

·         A kiemelkedő képességű kreatív gyermekek felfedezése, komplex személyiség fejlesztése, gondozása a művészeten keresztül.

·         Ösztönözni, motiválni kreativitásukat.

·         A már meglévő vizuális kultúra fejlesztése a különböző technikák által.

·         Lehetőségek biztosítása a külön tevékenység során a gyermekek élmény és fantázia világának a képi, szabad önkifejezésének, a kreativitás kibontakozásának.

 

 

 

A foglalkozás neve:               Szivárvány néptánc csoport

 

A foglalkozás helye:              Szivárvány Óvoda

 

A foglalkozás ideje:               Minden héten, szerdán 15.45-16.30 

 

A foglalkozást vezeti:            Berkó Marianna

                                                  Deák Barbara

 

A foglalkozás célja:                Keltse fel és mélyítse el a gyerekek népi játékok iránti érdeklődését. A dalos játékokban alkalmazott alaplépéseken keresztül, ismerjék meg a magyar néptánc lépéseit.

 

A foglalkozás feladata:          Ismertesse meg a gyerekeket:

·         a hagyományos népi játékokkal

·         a mozgásanyag variációs lehetőségeit

·         a tánchoz kapcsolódó énekeket, zenei kíséretet

Alakítsa ki a gyerekekben:

·         az esztétikai érzéket

·         a művészet iránti nyitottságot

·         a művészi előadásmód kivitelezését

Fejlessze a:

·         mozgáskultúrát

·         a fizikai állóképességet

·         a ritmusérzéket

·         tér, forma és stílusérzéket

·         memóriát

·         koncentrációt

·         vizuális memóriát

Tegye nyitottá:

·         a gyerekek személyiségét a népzene iránt.

 

 

 

 üres

websas.hu