Jászapáti Óvoda
Óvodák Bemutatkozás Aktualitások Dokumentumok Alapítvány
Hírek, aktualitások: Nyári takarítási szünetek

KEDVES  SZÜLŐK!                                           


Intézményünk 2019-es évi nyári takarítási szünetei a következőképpen alakulnak.

Margaréta  Óvoda (József A.u.7)            2019. július 01 –  július 26-ig (4 hét)

Csiga-biga Óvoda (Fő tér.2.)                   2019. július 15 – augusztus 02-ig (3 hét)

Szivárvány  Óvoda (Vasút u.1.)       2019. július 29 – augusztus 23-ig (4 hét)

 

 

 

2019. augusztus 26-tól mindhárom tagóvoda nyitva van.

2019. augusztus 30-án Évnyitó értekezlet miatt az óvoda zárva tart.

 

Étkezési térítési díj befizetés

 

 

 

 

Tisztelt érintett szülők!

 

Az étkezési térítési díjak számláit ezentúl csekken vagy átutalással tudják rendezni. A számlát postai úton fogják megkapni.

 

A csekken kérjük, tüntessék fel a gyermek nevét, és a számla sorszámát.

 

 

Köszönjük : Óvodavezetés

 

 

 

 

 

 Óvodáinkban működő munkaközösségek !!!

A foglalkozás neve:               Mozgás munkaközösség

 

A foglalkozás helye:              Margaréta Óvoda

 

A foglalkozás ideje:               Havonta egyszer

 

A foglalkozást vezeti:            Bíró Marianna

 

A foglalkozás célja:                A „Mozgásban a mese” jó ötlet programterv megvalósítása, sikeres feltöltése a honlapra, belső hospitálás szervezésével a mozgástevékenység gyakorlati szakmai segítése.         

 

A foglalkozás feladata:          a, Éves tervkészítés , jóváhagyása.

 

                                               b, „Mozgásban a mese” jó ötlet tervdokumentáció elkészítése

 

.c „Vezetői támogatással belső hospitálás szervezésének segítése.

 

d, „Szülős” mozgás tematikájának kidolgozása.                 

 

 

A foglalkozás neve:               Ének munkaközösség

 

A foglalkozás helye:              Margaréta Óvoda

 

A foglalkozás ideje:               Havonta egyszer

 

A foglalkozást vezeti:            Sivadóné Farkas Rita

 

A foglalkozás célja:                A zenei tevékenység iránt elkötelezett óvónők összefogása, az „Ének, zene énekes játék, zenehallgatás” tevékenység során munkánk szakmai színvonalának, minőségének fejlesztése.       

 

A foglalkozás feladata:         

·         Alap projekt tervek készítésével a szakmai munka segítése. A projekttervezés tartalma és az „Ének zene, énekes játékok zenehallgatás” tevékenység összhangja hogyan valósul meg.

·         Szakmai tapasztalatok bővítése, a minőségi munkavégzés erősítése.

·         Partnerekkel való jó kapcsolat megőrzése

- Mikulás műsor megszervezése

- „Zenés játszódélután” megrendezése

 

A foglalkozás neve:               Ábrázolás munkaközösség

 

A foglalkozás helye:              Margaréta Óvoda

 

A foglalkozás ideje:               Havonta egyszer

 

A foglalkozást vezeti:            Pongóné Illés Magdolna

 

A foglalkozás célja:                Az önálló Óvodai Intézményben folyó nevelő munka-elméleti és gyakorlati- segítése a témakörökhöz kapcsolódva.        

 

A foglalkozás feladata:         

·         Az ének-zene munkaközösséggel együttműködve az intézmény rendezvényeihez esztétikus dekorációk készítése.

·         A munkaközösségi tagok módszertani tudásának bővítése, az ábrázolás-kézimunka kezdeményezésének színvonalának folyamatos fejlesztése.

·         Ötletgyűjtemény készítése, amiből ötleteket kaphatnak a kolleganők terveik elkészítéséhez (mintákkal, technikai leírásokkal).

 

 

 

 Óvodáinkban működő külön foglalkozások !!!

A foglalkozás neve:               „Vadvirág” néptánc csoport

 

A foglalkozás helye:              Csiga - Biga Óvoda

 

A foglalkozás ideje:               minden héten, kedden 13.15 – 14.00

 

A foglalkozást vezeti:            Pádárné Otta Mária

                                               Juhász Henrietta

 

A foglalkozás célja:                A gyermekek ismerkedjenek meg népi játékokkal, mondókákkal, ezeken keresztül alakuljon ki érdeklődésük a magyar néptánc és népi kultúra iránt.

 

A foglalkozás feladata:         

·         Új mondókák megismerése, tanulása, önálló előadása.

·         Énekes játékok tanulása, szabályainak megismerése, begyakorlása.

·         A zenére végzett táncos mozgás során a gyermekek testtartásának, állólépességének, mozgáskoordinációjának fejlesztése.

·         Zenei képességek fejlesztése (egyenletes lüktetés, ritmusérzék, éneklési készség, zenei hallás).

·         A magyar néptánc alaplépéseinek megismerése, gyakorlása.

·         A közös játék adta lehetőségek kihasználásával erkölcsi-szociális érzelmek alakítása.

 

A foglalkozás neve:               „Csillag Boris” néptánc műhely

 

A foglalkozás helye:              Margaréta Óvoda

 

A foglalkozás ideje:               minden héten, kedden 16.00-16.30

           

A foglalkozást vezeti:            Menyhártné Molnár Éva

                                               Nagypál Ágnes

 

 

 

A foglalkozás célja:                A népi énekes, mondókás játékok hiteles, élményszerű átadásával segíteni az érdeklődő gyermekek népi hagyományaink őrzésében megtett első lépéseit.

 

A foglalkozás feladata:          Erkölcsi és szociális érzelmek fejlesztése terén:

·         A műhely szeretetbábjának jelenlétével (Csillag Boris) a foglalkozások megfelelő légkörének biztosítása.

·         Humoros, olykor huncut játékokkal biztosítani az állandó motiváltságot a foglalkozások során.

Esztétikai érzelmek terén:

·         A hallott dallam és a látott mozgás pontos visszaadásának következetes elvárásával, esztétikai ítélőképességük fejlesztése.

·         A zenére végzett ritmikus mozgással szép, harmonikus mozgásigényének kialakítása.

Intellektuális érzelmek terén:

·         A fokozott érdeklődés felkeltéssel hosszabb idejű, koncentrált figyelem fejlesztése

·         A népi játékokban előforduló régies szavak értelmezésével szókincs bővítés.

 

 

A foglalkozás neve:               Mozgáskotta” fejlesztő műhely

 

 

 

A foglalkozás helye:              Margaréta Óvoda tornaterme

 

A foglalkozás ideje:               minden héten hétfőn, 15.45-16.30

 

A foglalkozást vezeti:            Bíró Marianna

                                               Juhász Diána

 

A foglalkozás célja:                A gyermek testi,kognitív, affektív és viselkedés funkcióinak játékos módon történő fejlesztése a mozgáskotta eszközrendszerével, figyelembe véve a nevelési és szakértői vizsgálatok eredményeit, a gyermekek egyéni fejlődési mutatóit.

 

A foglalkozás feladata:

·         Testséma fejlesztése- testrészek megmutatása. jobb - bal differenciálása a testen.

·         Téri tájékozódás alakítása: relációs szókincs, viszony fogalmak fejlesztése.

·         Mozgásfejlesztés- nagymozgások, finommotorikus mozgások alakítása.

·         Finommozgás célba dobó játékok alkalmazásával

·         Vizuális percepció- forma alak, nagyság azonosság- különbözőség, rész, egész észrevétele.

·         Figyelemfejlesztés tartóssága, terjedelme, akaratlagos szelektívterületek erősítése.        

·         Kommunikáció beszédfejlesztés, szókincs beszédértés fokozása.

·         Emlékezetfejlesztés vizuális auditív, verbális területek erősítése.

·         Gondolkodási műveletek fejlesztése

 

 

A foglalkozás neve:                „Mekk Elek” Kismesterek vizuális műhely

 

A foglalkozás helye:              Margaréta Óvoda

 

A foglalkozás ideje:               Minden héten, szerdán 15.00-15.45

 

A foglalkozást vezeti:            Pongóné Illés Magdolna

                                               Mihályi Endréné

 

A foglalkozás célja:                A vizuális alkotó és befogadóképesség fejlesztése kiemelkedő képességű gyermekek esetében. 

A foglalkozás feladata:         

·         A kiemelkedő kézügyességű gyerekek megismertetése a vizuális nevelés különböző technikáival.

·         A gyerekek alkotó-alakító tevékenységeinek fejlesztése.

·         A gyermek tér, forma és szín képzetének gazdagítása.

·         Esztétikai érzékenységük, szép iránti nyitottságuk, igényességük alakítása.

 

A foglalkozás neve:               „Varázskendő” drámajáték csoport

 

A foglalkozás helye:              Margaréta Óvoda

 

A foglalkozás ideje:               Minden héten, hétfőn 16.00-16.30

 

A foglalkozást vezeti:            Pallagi Kinga

                                               Szakálas Dóra

 

A foglalkozás célja:               

·         A gyerekek a drámajátékok által, a drámajátékban való aktív részvétellel ismerjék meg, a körülöttük lévő világot, saját külső és belső világukat.

·          Cselekvés közben fedezzék fel, ismerjék meg helyezzék el benne magukat, létesítsenek kapcsolatot.

 

A foglalkozás feladata:         

·         A dramatikus tevékenységformákon, készség és képességfejlesztő valamint improvizációs gyakorlatokon, játékokon keresztül fejlődjenek a gyerekek érzelmi, értelmi, szociális és fizikai képességei. Ezek által gazdagodjon önkifejezésük, tudjanak a közösségekbe beilleszkedni.

 

 

A foglalkozás neve:               „Ficánkoló” mozgás műhely       

 

A foglalkozás helye:              Margaréta Óvoda

 

A foglalkozás ideje:               Minden héten, csütörtökön 16.00-16.30

 

A foglalkozást vezeti:            Sivadóné Farkas Rita

 

A foglalkozás célja:                A gyermekek együttes mozgása által kialakult sajátos hangulattal a mozgáskultúra- megalapozása.

 

A foglalkozás feladata:          A rendszeres mozgás megszerettetésével az egészséges életmódra nevelés.

 

·         A gyermekek harmonikus mozgásának, testi képességeinek fejlesztése.

·         Mozgáson keresztül erkölcsi, szociális, esztétikai és intellektuális érzelmek fejlesztése.

·         A mozgásos játékokon keresztül a gyerekek sikerélményhez juttatása.

·         A gyermekek szabad mozgáskedvének megtartása.

 

 

A foglalkozás neve:               „Kíváncsi Fáncsi” Varázskezek

 

A foglalkozás helye:              Szivárvány Óvoda

 

A foglalkozás ideje:               Minden héten, kedden 15.45-16.30 

 

A foglalkozást vezeti:            Kerék Csilla

                                               Pócsik Zsanett

 

A foglalkozás célja:                A kiemelkedő képességű kreatív gyermekek felfedezése, személyiségük optimális fejlesztése. A kreatív tehetségígéretek, további komplex fejlesztése.

 

A foglalkozás feladata:         

·         A tehetséges gyermekek alkotó-alakító tevékenységének, és azok feltételeinek megteremtése, tartalmának, minőségének fejlesztése és szervezési formáinak biztosítása.

·         A kiemelkedő képességű kreatív gyermekek felfedezése, komplex személyiség fejlesztése, gondozása a művészeten keresztül.

·         Ösztönözni, motiválni kreativitásukat.

·         A már meglévő vizuális kultúra fejlesztése a különböző technikák által.

·         Lehetőségek biztosítása a külön tevékenység során a gyermekek élmény és fantázia világának a képi, szabad önkifejezésének, a kreativitás kibontakozásának.

 

 

 

A foglalkozás neve:               Szivárvány néptánc csoport

 

A foglalkozás helye:              Szivárvány Óvoda

 

A foglalkozás ideje:               Minden héten, szerdán 15.45-16.30 

 

A foglalkozást vezeti:            Berkó Marianna

                                                  Deák Barbara

 

A foglalkozás célja:                Keltse fel és mélyítse el a gyerekek népi játékok iránti érdeklődését. A dalos játékokban alkalmazott alaplépéseken keresztül, ismerjék meg a magyar néptánc lépéseit.

 

A foglalkozás feladata:          Ismertesse meg a gyerekeket:

·         a hagyományos népi játékokkal

·         a mozgásanyag variációs lehetőségeit

·         a tánchoz kapcsolódó énekeket, zenei kíséretet

Alakítsa ki a gyerekekben:

·         az esztétikai érzéket

·         a művészet iránti nyitottságot

·         a művészi előadásmód kivitelezését

Fejlessze a:

·         mozgáskultúrát

·         a fizikai állóképességet

·         a ritmusérzéket

·         tér, forma és stílusérzéket

·         memóriát

·         koncentrációt

·         vizuális memóriát

Tegye nyitottá:

·         a gyerekek személyiségét a népzene iránt.

 

 

 

 üres

websas.hu